Wéi souverän ass nach en EU-Memberstaat?

Dëser Deeg koum et nees zu enger schaarfer Kontrovers tëschent Ungarn an dem Europaparlament. Den 3. Juli 2013 hat dësst eng Resolutioun mam Titel „La situation en matière des droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie“ adoptéiert.

Hei ass den Text:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR

 Den Dag virdrunn, den 2. Juli 2013,  wor nach den ungaresche Premier, den Här Viktor Orban, am Europaparlament fir d’Politik vun senger Regierung ze presentéieren. Déi Kritik un der Politik vun der ungarescher Regierung kënnt virun allem vun denen lénken politeschen Stréimungen am EP, an do nees virun allem vun denen Gréngen. Datt sou „distinguéiert“ Leit wéi den Här Cohn-Bendit d’Politik vun der ungarescher Regierung net sou gutt fannen, ass a priori e staarkt Argument zugonschten vum Här Orban.

Wat all déi Lénk sou rose mecht, ass datt Ungarn sech oppen als e chrëschtlecht Land bezeechent an och allgeméng der Basis vun der europäescher Zivilisatioun an aller Däitlechkeet chrëschtlech Wuerzelen gëtt. Dat alléng  ass schonn fir déi grouss Majoritéit am EP eng oppen Provokatioun an wahrscheinlech déi Haaptuersaach fir hiren Haass op Ungarn.

Domatt wëll ech net soen, datt net munches an Ungarn eis berechtegt Suergen mecht. Mee déi Manéier fir domatt ëmzegoen ass net méi rational.

Hei ass e klenge Reportage iwwer dem Här Orban seng Ried am EP:   

 

 

 

Et muss een wëssen, datt ganz vill vun denen Kritiken géint Ungarn mutatis mutandis och op aaner Memberstaaten zoutreffen, ausdrécklech och op Lëtzebuerg. Doriwwer hunn ech schonn e puer mol op dësem Blog geschriwwen.

Me wourëms et denen Gréngen virun allem geet, ass dëse Passage aus der Resolutioun vum Europaparlament:

note avec préoccupation les nombreux changements dans l’ordre juridique qui restreignent les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), par exemple en cherchant à exclure les couples de même sexe et leurs enfants, mais aussi d’autres structures familiales différentes, de la définition de «famille» dans la Loi fondamentale; souligne que ces dispositions vont à l’encontre de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et alimentent un climat d’intolérance vis-à-vis des personnes LGBT;“

Hei wëll also lo d’Europaparlement de Staaten viirschreiwen, wat eng Famill ass, an dat  selbstverständlech am Sënn vun den Homo-Lobbyen!

Am Groussen a Ganzen huet d’Europäesch Vollékspartei (EVP), an där dem Här Orban seng Partei Member ass, déi ungaresch Regierung och ënnerstëtzt. Eng blamabel Ausnahm wor alt nees den ultra-federalisteschen, lëtzebuergeschen CSV-Europadeputéierten Frank Engel, den sénger ungarescher Schwësterpartei an de Réck gefall ass:

http://www.euractiv.com/fr/institutions/hongrie-et-bulgarie-jeu-de-dupes-au-parlement-europeen-19724.html

Dem Här Engel seng Attitüd weist eemol méi, datt déi lëtzebuergesch CSV déi Partei an der EVP ass, déi am wäitsten lénks steet.

Niewent dem ideologeschen Aspekt vun dëser Diskussioun ass och den institutionnellen Volet extrem wichteg. D’EP wëll en neien, spezifeschen Mechanismus schaafen fir d’Memberstaaten ze iwwerwwachen, e Mechanismus den sou net an den europäeschen Traitéën virgesinn ass. Dat ass eng direkt Verletzung vum europäesche Recht wéi och eng Mëssuechtung vun der Souveränitéit vun de Memberstaaten. Domatt gëtt de „Fall Ungarn“, an dat heescht déi Manéier wéi d’EP mat engem Memberstaat ëmspréngt,  zu enger Menace fir all, mee virun allem fir déi kleng, Memberstaaten vun der Unioun. Wéi souverän sinn si nach? Wéi ass et méiglech, datt d’Europaparlament, ënnert dem Viirwand Grondrechter an engem Memberstaat ze verdeedegen, gläichzäiteg selwer seng eegen vertraaglech Rechter an sou engem Mooss violéiert fir se massiv auszedehnen?  

Dësen Artikel weist zum Deel op dëss Problematik hinn:

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130701IPR14768/html/La-Hongrie-doit-respecter-les-valeurs-europ%C3%A9ennes-affirment-les-d%C3%A9put%C3%A9s

Kann an därf et e spezifeschen Iwwerwaachungsmechanismus fir e Memberland ginn? Faalen mir hei net an eng Doktrin vun der limitéierter Souveränitéit ërann, amplaatz bei där vun der „gedeelter Souveränitéit“ ze bleiwen?

Meng Aentwert dorop ass e kloren an däitlechen Neen zu engem Ausbau vun de Rechter vum Europaparlament zu Laaschten vun de Memberstaaten! Dat ass net nëmmen eng Vertraagsverletzung, mee virun allem och en neit Instrument vun denen groussen Länner an Europa géint déi kléng! 

An der Tëschenzäit huet natierlech och dat ungarescht Parlament reagéiert an de 5. Juli 2013 dëss Resolutioun als Reaktioun op den uewen zitéierten Rapport vum gréngen EU-Deputéierten  Rui Tavares ugeholl. Vollkommen zu Recht betount dat ungarescht Parlament déi souverän Rechter vun der Republik Ungarn. Ungarn ass duerch seng Vergaangenheet am Sowjetblock natierlech op déi Froen besonnesch sensibel. Och beim Här Brjeschnjew gouf et schonn eng Doktrinn vun der „limitéierter Souveränitéit“!

 Résolution de l’Assemblée nationale sur le traitement égal dû à la Hongrie

1. Nous, Hongrois, en fondant notre État et en adoptant la religion chrétienne, nous avons adhéré il y a plus de mille ans à la famille des peuples européens.

Nous, Hongrois, nous avons souvent plaidé pour les valeurs européennes. I l nous est arrivé de verser notre sang pour ces valeurs, contre des attaques venue de l’extérieur. En 1956, nous avons pris des armes pour combattre la dictature communiste. En 1989, nous avons contribué à la réunification de l’Europe en démontant le rideau de fer.

Nous, Hongrois, nous avons adhéré à l’Union européenne de notre propre volonté.

Nous l’avons fait dans l’espoir de rejoindre une communauté basée sur le droit, la justice et la liberté.

Nous, Hongrois, nous n’en voulons plus d’une Europe où la liberté est limitée au lieu d’être promue. Nous n’en voulons plus d’une Europe où les plus grands abusent de leur pouvoir, où la souveraineté des nations est violée, où seuls les plus petits doivent respecter les plus grands.

En 40 ans passés derrière le rideau de fer, nous en avons eu assez des dictats.

Nous, Hongrois, nous avons toujours respecté les initiatives de dialogue des institutions autorisées de l’Union européenne et nous avons toujours été prêts à rechercher des accords conçus sous le signe de la rationalité.

Voilà pourquoi nous attendons légitimement de la part des institutions de l’Union européenne le respect et un traitement égal dus à la Hongrie.

Nous attendons de l’Union européenne de respecter tous les droits qui nous reviennent après l’adhésion, comme ils reviennent à tous les États membres.

L’Assemblée nationale hongroise exprime son étonnement à voir le Parlement européen voter une résolution sans en avoir le droit et par laquelle i l outrepasse ses compétences. Ce faisant, il définit autoritairement des exigences, introduit autoritairement de nouvelles procédures et crée des institutions nouvelles en violant la souveraineté de la Hongrie garantie par le traité de l’Union européenne.

Ce faisant, l’Union européenne contrevient aux valeurs européennes et engage l’Union européenne dans un chemin dangereux.

Il est d’autre part inquiétant de voir se manifester des intérêts d’affaires derrière l’abus de pouvoir frappant la Hongrie.

La Hongrie baisse le prix de l’énergie consommée par les ménages hongrois. Cela est susceptible d’aller à l’encontre des intérêts d’un certain nombre de grandes sociétés européennes ayant réalisé pendant de longues années des superprofits en Hongrie. I l est inacceptable que, dans l’intérêt de ces grandes sociétés, le Parlement européen tente d’exercer une pression sur notre pays.

L’Assemblée nationale hongroise considère qu’il est dangereux pour toute l’Europe de voir les intérêts des groupes d’affaires prévaloir sans obstacle dans l’Union européenne et se substituer aux règles établies par le traité fondateur.

Aujourd’hui, nous adoptons une résolution en vue de défendre la souveraineté de la Hongrie et l’égalité des Hongrois en Europe.

Nous invitons le Gouvemement de la Hongrie à ne pas céder à la pression de l’Union européenne, à ne pas laisser enfreindre les droits de notre pays garantis par le traité fondateur et à poursuivre sa politique visant à faciliter la vie des ménages hongrois.

2. La présente résolution de l’Assemblée nationale entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Exposé des motifs

Le 12 avril 2003, les électeurs hongrois ont opté par référendum et par une écrasante majorité pour l’adhésion à l’Union européenne. Depuis le l “ mai 2004, la Hongrie est membre à part entière de l’Union européenne. Par l’adhésion, l’État hongrois a obtenu de nouveaux droits s’est chargé de nouvelles obligations entraînées par le statut de membre de l’Union. Comme il est stipulé par le paragraphe (1) de l’article E) de la Loi fondamentale : « Dans l’objectif de l’épanouissement de la liberté, du bien-être et de la sécurité des peuples européens, la Hongrie  participe à la construction de l’unité européenne. » Aux termes du paragraphe (2) de l’article E):

« La Hongrie, en tant que membre de l’Union européenne peut, en application d’un traité, exercer certaines compétences constitutionnelles en commun avec d’autres États membres dans la mesure nécessaire à l’exercice des droits et des obligations prévus par les traités fondateurs des Communautés européennes et de l’Union européenne; ces compétences sont exercées séparément et par le biais des institutions de l’Union européenne. »

La limite de l’exercice des compétences en commun avec les autres États membres, par le biais des institutions de l’Union européenne est donc fixée par la mesure nécessaire de l’exercice des droits et des obligations découlant du traité fondateur. La compétence d’établir une constitution revient exclusivement, dans chaque État membre de l’Union européenne, au pouvoir législatif national. Aux termes du paragraphe (6) de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, « l’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités ». Aux termes du paragraphe (1) de l’article 4, « toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres ». De ce fait, chaque fois qu’une institution de l’Union européenne intervient au sujet de l’établissement de la constitution, elle outrepasse les compétences attribuées que les institutions de l’Union peuvent exercer en commun avec les États membres.

Le rapport Tavares adopté par le Parlement européen constitue en même temps une privation de compétences et un dépassement de compétences. Privation de compétences, car le gardien des traités étant non pas le Parlement européen mais la Commission européenne, c’est cette demière qui a le droit d’intervenir chaque fois que l’Union européenne ou l’une de ses institutions présume qu’une réglementation nationale enfreint le droit communautaire. Dépassement de compétences, car le rapport contient de nombreuses constatations relevant exclusivement de la législation nationale et, plus particulièrement, il crée, pour examiner les infractions présumées du droit communautaire, une institution inexistante dans les traités fondamentaux.

La Hongrie a participé en tant que membre à part entière à l’établissement et à l’adoption du traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er  décembre 2009. L’article 48 du Traité sur l’Union européenne stipule clairement que tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peuvent soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des Traités sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen composé des chefs d’État et de gouvemement des États membres et notifiés en même temps aux parlements nationaux. Si le Conseil européen adopte une décision favorable à l’examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvemement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. Au bout de la procédure constituée d’autres mesures encore, les modifications ne peuvent être effectuées qu’après ratification par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le paragraphe (4) de l’article E) de la Loi fondamentale hongroise stipule à cette fin une majorité des deux tiers des députés de l’Assemblée nafionale.

Le Parlement européen n’a même pas pris l’initiative de mettre en place une nouvelle enceinte communautaire d’examen du respect des critères de Copenhague, un rapport juridiquement non contraignant ne peut, par conséquent, remplacer la procédure fixée par l’article 48 du Traité de Lisbonne.

L’Assemblée nationale hongroise a le regret de constater que le rapport dit rapport Tavares adopté par le Parlement contient non seulement des accusations fausses et blessantes pour la Hongrie mais il enfreint grossièrement le droit communautaire en chargeant de compétences non attribuées à l’Union européenne une enceinte inexistante dans les traités fondateurs. L’Assemblée nationale hongroise, procédant dans le cadre de ses compétences, attire par la présente déclaration (résolution), compte tenu notamment du principe de subsidiarité, l’attention de l’opinion publique hongroise et européenne à cet exemple singulièrement grossier de l’abus autoritaire de pouvoir et de l’infraction du droit communautaire, contraire à la souveraineté nationale. „

 

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Europa an d'Welt, Politik veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert