Gi Gemengenaarbechter vu politesche Parteien mëssbraucht?

An denen leschten Deeg si Leit un Memberen vun der ADR rugetrueden fir sech doriwwer ze bekloen, datt – so soe si – Gemengenaarbechter ugestallt gi waeren fir Plakater vu politesche Parteien opzehänken, besonnesch där un de Luuchtepoteauen. 

Déi Aarbechter hätten un d’Häerz geluegt kritt fir „de Bak ze halen“. Déi Stonnen déi si fir verschidde Parteien geschafft hunn, hätten si sech därfen als Iwwerstonnen opschreiwen. Wann dat wouer ass, geng dat heeschen, datt de Steierbezueler an dene Gemengen misst déi politesch Propaganda vu verschiddene Parteien bezuelen.

Déi betraffe Gemengenaarbechter sollen sech ënner Drock gesat fillen, dowéinst wéilte si nët dat hire Numm genannt gëtt. An dësem Zësummenhank ginn ëmmer nees d’Gemeng Déifferdéng an d’Stad Lëtzebuerg ernimmt.

Et wär dach interessant fir Journalisten fir där Saach mol op de Grond ze goen an ze kucken op do eppes drunn ass. Wa jo, wär dat jiddefalls inakzeptabel!

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert